logo

देवदर्शन

सुबह की शुरुआत,देवदर्शन के साथ...

Mantra

graphic footer

गणेश मंत्र – || ॐ गं गणपतये नमो नमः || || श्री सिद्धिविनायक नमो नमः || || अष्टविनायक नमो नमः || || गणपति बाप्पा मोरया || गजानंद एकाक्षर मंत्र – ।। ऊँ गं गणपतये नमः ।। गणेश गायत्री मन्त्र – || ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् || || ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुदि्ध प्रचोदयात।। गणेश तांत्रिक मंत्र – ॐ ग्लौम गौरी पुत्र, वक्रतुंड, गणपति गुरू गणेश। ग्लौम गणपति, ऋदि्ध पति, सिदि्ध पति। मेरे कर दूर क्लेश।। गणेश कुबेर मंत्र – ।। ॐ नमो गणपतये कुबेर येकद्रिको फट् स्वाहा ।। णेश महामंत्र – वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा लम्बोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकः प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ग्रह दोष से रक्षा के लिए गणेश मंत्र गणपूज्यो वक्रतुण्ड एकदंष्ट्री त्रियम्बक:। नीलग्रीवो लम्बोदरो विकटो विघ्रराजक:।। धूम्रवर्णों भालचन्द्रो दशमस्तु विनायक:। गणपर्तिहस्तिमुखो द्वादशारे यजेद्गणम्।।